Våra Lösningar

Vår lösning

Våra mineralfiler behöver ingen elanslutning, inget avlopp, enkel att installera, litet underhåll och har hög verkningsgrad. Man sätter filtret där mest luft passerar för största effekt.


Det finns tre nyckelord i vår produkt, ytkemi, adsorption, molekylär sållning. De bakomliggande teorierna hur mineralerna fungerar förklaras av 2007 års Nobelpristagaren i kemi, Gerhard Ertl´s grundforskning och förklaringsmodeller. Motiveringen till Nobelpriset var “for his studies of chemical process on solid surface”.


För dig som vill veta mer, klicka här.

CoolSaver® Kondensfilter optimerar kylda miljöer, motverkar kondensering, reducerar etylengas, dofter och odörer. De ökar därmed kvaliteten och förlänger hållbarhetstiden för många livsmedel.


Genom att ta bort överskottsfukt får man effektivare kylning med minskad kondensbildning och totalt sett en bättre kylmiljö med avsevärt lägre energiförbrukning.


I kylmiljöer upprätthålls en relativt hög luftfuktighet (RH) så att livsmedel och råvaror inte torkar ut. CoolSaver® Kondensfilter i kylmiljö hjälper till att hålla en optimalt hög luftfuktighet. De adsorberar överskottsfukt och avger fukt om RH sjunker för lågt.


Våra ekologiska kondensfilter har en mängd användningsområden. Vi har filter för minskad isbildning i frysar och i frysbilar. Vi har filter som minskar etylen gas i utrymmen, vilket innebär att grönsaker får längre livslängd i kylar. Våra filter minskar mögelbildning och det underlättar i livsmedelsmiljö med mindre risk för kontaminering. Våra filter minskar kondensbildning i luftkonditioneringsapparater, allt vatten som rinner ut från en AC är en energiförlust.


Vi har en mängd olika storlekar av filter som anpassas till de utrymmen som skall behandlas. I riktigt stora utrymmen sätter man upp flera filter.

Hur går det till?

CoolSaver® Kondensfilter adsorberar och desorberar fukt beroende på tryckskillnaden jämfört med omgivande lufttryck. Om trycket är högre i den omgivande luften (hög luftfuktighet), adsorberas vattenångemolekyler. Omvänt, när den omgivande luften har för lågt tryck, avges vattenmolekyler för att höja RH och därmed hålla optimal balans.


Luftföroreningar, till exempel gaser, dofter och lukter, filtreras ur luften samtidigt som vattenmolekylerna adsorberas.

Installation

CoolSaver kondensfilter sätts upp i luftströmmen under kondensatorerna och är enkel att installera. Ingen el, inget avlopp, enkel rekonditionering av filtren 2-4 gånger per år beroende på temperatur och luftfuktighet. Gör man regelbunden rekonditionering har kondensfiltren en mycket lång hållbarhet

Energibesparing

Vi har genomfört en mängd av mätningar vid våra installationer och generellt kan man säga att energibesparingen uppgår till -15 %. Om man optimerar kylanläggningen kan man uppnå ytterligare ca -10 % besparing. Detta uppnås genom att justera inkommande temperatur, antalet avfrostningar m.m. Se under kunskapsbank för ytterligare information.

Is är bara frusen luftfuktighet

När varm luft med hög luftfuktighet kommer i kontakt med en kall yta förändras luften snabbt från gas till flytande vatten. Kommer vatten i kontakt med en yta som ligger runt fryspunkten övergår vatten snabbt till fast form d.v.s. is. Isen blockerar kylutrustningens frysförmåga och det krävs mer energi för att behålla rummet kallt. Man använder därför avfrostning och tinar isen som sitter på utrustningen, detta upprepas 4-6 gånger per dygn.


Med CoolSaver kondensfilter kan man minska både på isbildning men även på antalet avfrostningar i kylar/frysar.

Ytkemisk förklaring

Ytkemi eller ytfysik (engelska: surface science) är ett fält inom fysikalisk kemi som behandlar kemiska och fysikaliska fenomen i gränsskikt mellan olika faser. Faserna kan ha samma eller olika aggregationstillstånd. En vanlig vattenyta är ett gränsskikt mellan vätska och gas (luft).


Oftast är ämnenas struktur och sammansättning annorlunda i gränsskiktet. En viss förening kan anrikas (adsorberas) i skiktet eller så kan molekyler orientera sig på ett visst sätt. En viss mängd energi krävs för att bilda en gränsyta, och denna energiförändring kallas ytspänning, ett centralt begrepp inom ytkemin. Om ett ämne finfördelas (dispergeras) ökar gränsytan, vilket kan göra att ytenergins andel av systemets totala energi blir väsentlig och ytkemin betydelsefull.


Ytkemi är viktig för teknikvetenskap och kemisk industri. Den kan förklara så skilda förlopp som varför järn rostar, hur bränsleceller fungerar och hur bilens katalysator arbetar. Disciplinens vikt uppmärksammades 2007 genom att årets Nobelpris i kemi tilldelas ytkemisten Gerhard Ertl.


Källa Wikipedia

Adsorption

Adsorption (av latinets ad, till, och sorbere, suga) innebär att ett gasformigt ämne eller ett ämne löst i en vätska fastnar eller finns i anrikad form på ytan av ett fast material eller en vätska. Adsorption, att ett ämne fastnar på ytan, ska inte förväxlas med absorption, som innebär att ett ämne sugs upp av ett annat. Det ämne som adsorberas kallasadsorbat, och det ämne som utför adsorptionen kallas adsorbent.


Adsorptionen, som hör ihop med adsorbentens ytenergi, är hos ett fast ämne uttalad när ytan är stor, det vill säga hos pulverformiga och porösa ämnen, till exempel våra mineralfilter.


Källa Wikipedia

Molekylär sållning (engelsk text)

Molecular sieves are used as adsorbent for gases and liquids. Molecules small enough to pass through the pores are adsorbed while larger molecules are not. It is different from a common filter in that it operates on a molecular level and traps the adsorbed substance. For instance, a water molecule may be small enough to pass through the pores while larger molecules are not, so water is forced into the pores which act as a trap for the penetrating water molecules, which are retained within the pores. Because of this, they often function as a desiccant. A molecular sieve can adsorb water up to 22% of its own weight. The principle of adsorption to molecular sieve particles is somewhat similar to that of size exclusion chromatography, except that without a changing solution composition, the adsorbed product remains trapped because, in the absence of other molecules able to penetrate the pore and fill the space, a vacuum would be created by desorption.


Källa Engelska Wikipedia